Górnośląska Fundacja Onkologiczna
NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach


Organizacja Pożytku Publicznego
INFORMACJE O FUNDACJI

PRZEKAŻ 1%

KONTAKT

SPRAWOZDANIA

CENTRUM WSPARCIA PACJENTA I JEGO BLISKICHGórnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz Oddziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach ustanowiona została przez Fundatora: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w dniu 16 marca 1993 r.

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.91.46.203 z późn.zm.)

- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.)

- postanowień Statutu.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dniem 12 lipca 2013 roku Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Status Organizacji Pożytku Publicznego umożliwia m.in.:

- otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli organizacja sprawozdała się w terminie,

- zwolnienia m.in. w zakresie podatku dochodowego, od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych i sądowych.

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS www.pozytek.gov.pl.


Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, w tym m.in:
 • wspomaganie Instytutu Onkologii w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów statutowych,
 • wspieranie badań naukowych prowadzonych w Instytucie Onkologii w Gliwicach,
 • wspomaganie organizacyjne i doradcze przedsięwzięć podejmowanych przez Instytut Onkologii w Gliwicach,
 • pozyskiwanie funduszy na zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla Instytutu Onkologii w Gliwicach,
 • pozyskiwanie funduszy na działania inwestycyjne, remontowe lub modernizacyjne prowadzone w Instytucie Onkologii w Gliwicach,
 • inicjowanie lub wspieranie programów badawczych, informacyjnych lub wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych,
 • wspieranie innych działań służących rozwojowi badań w dziedzinie onkologii oraz zapobieganiu i zwalczaniu chorób nowotworowych.

  Zarząd
  dr n. med. Alicja Dyla - Prezes Zarządu
  mec. Tomasz Drabot - Członek Zarządu
  mgr Maja Marklowska-Dzierżak - Członek Zarządu

  Rada Nadzorcza
  dr inż. Jerzy Markowski - Przewodniczący Rady Fundacji
  dr n. med. Zbigniew Wygoda - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
  prof. dr hab. n. med.Barbara Jarząb - Członek Rady Fundacji
  prof. dr hab. n. med. Zdzisław Krawczyk - Członek Rady Fundacji
  dr hab. n. med. Dorota Ścieglińska - Członek Rady Fundacji
  dr n. med. Jacek Rogoliński - Członek Rady Fundacji
  mgr Izabela Markowska-Kowa - Członek Rady Fundacji
  mgr inż. Anna Szymańska-Żytecka - Członek Rady Fundacji